Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  แผนการจัดหาพัสดุ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

        ..................................................................................................

                                ด้วยเทศบาลตำบลหินตก ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณ โดยจัดเตรียมงาน         ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด และกระจายออกในระหว่างปีเพื่อป้องกันการ       กระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้การบริหารพัสดุมีเอกภาพและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ขึ้น และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ผู้ที่สนใจขอดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหินตก หรือที่ทำการชุมชนทุกชุมชน

                                                        ประกาศ  ณ  วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2563        

 

                                                                                     นายมาโนช   สวัสดีนฤมล

                                                                                    (นายมาโนช   สวัสดีนฤมล)

                                                                                    นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 

 

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร แผนการปฏิบัติงาน_020420_110817.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2563