Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างเวทีการแสดงกลางแจ้งสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฝายพุดหง หมู่ที่ ๔ ตำบลหินตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างเวทีการแสดงกลางแจ้งสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฝายพุดหง หมู่ที่ ๔ ตำบลหินตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

…………………………………..

 

เทศบาลตำบลหินตก   มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างเวทีการแสดงกลางแจ้งสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฝายพุดหง หมู่ที่ ๔ ตำบลหินตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๙๓,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 

                                ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

. มีความสามารถตามกฎหมาย

. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลหินตก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๙๖,๙๕๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลหินตกเชื่อถือ

          ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ กิจการร่วมค้า ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑)            กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม กิจการร่วมค้า ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒)         กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

 

                                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  .  ถึง ๑๖.๓๐ น.

 

                                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันก่อนวันเสนอราคา

                                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.hintokcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  -๗๕๔๙-๗๐๔๔ ในวันและเวลาราชการ

                                                        ประกาศ  ณ  วันที่    กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒

                                                                                    

                                                                                             นายมาโนช  สวัสดีนฤมล

                                                                   (นายมาโนช  สวัสดีนฤมล)

                                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 

 หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)      ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกวดราคา_080719_150001.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร ประกวดราคา1_0_080719_150001.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร ประกวดราคา2_1_080719_150001.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 กรกฏาคม 2562