Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน หน้ากว้างการตัด 120 ซม. แขนยื่นตัดด้านข้าง 420 ซม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน  1  คัน  หน้ากว้างการตัด 120 ซม.  แขนยื่นตัดด้านข้าง 420 ซม.

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

…………………………………..

เทศบาลตำบลหินตก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน หน้ากว้างการตัด 120 ซม. แขนยื่นตัดด้านข้าง 420 ซม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  1,781,833.- บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)  ตามรายการดังนี้

รถตัดหญ้าไหล่ทาง หน้ากว้างการตัด 120 ซม. แขนยื่นตัดด้านข้าง 420 ซม.  จำนวน 1 คัน

 

                                ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถตามกฎหมาย

2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลหินตก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

10. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

 

                                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  17  พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา  08.30  .  ถึง 16.30 .

 

                         ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันก่อนวันเสนอราคา

                         ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.hintokcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7549-7044 ในวันและเวลาราชการ

                         ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังเทศบาลตำบลหินตก ผ่านทางอีเมล์ OFFICE@hintokcity.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่13 พฤษภาคม 2562 โดยเทศบาลตำบลหินตกจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.hintokcity.go.th และ www.gprocurement.go.th  ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

 

                                                                                                ประกาศ  ณ  วันที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562

                          

                                                                                                           นายมาโนช  สวัสดีนฤมล

                                                                                                (นายมาโนช  สวัสดีนฤมล)

                                                                                                         นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_160519_100909.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2562