Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน หน้ากว้างการตัด 120 ซม. แขนยื่นตัดด้านข้าง 420 ซม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน หน้ากว้างการตัด 120 ซม. แขนยื่นตัดด้านข้าง 420 ซม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ………………………………………..…………. 

                                                ตามประกาศ เทศบาลตำบลหินตก  เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน หน้ากว้างการตัด 120 ซม. แขนยื่นตัดด้านข้าง 420 ซม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562

                        เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวและเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                                             

                         เทศบาลตำบลหินตก จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

                                                ประกาศ  ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

 

                                                                                                            นายมาโนช  สวัสดีนฤมล

                                                                                                           (นายมาโนช  สวัสดีนฤมล)

                                                                                                           นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_190419_104218.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 เมษายน 2562