Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                                                 ..................................................................................................

 

                                ด้วยเทศบาลตำบลหินตก ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณ โดยจัดเตรียมงาน         ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด  และกระจายออกในระหว่างปีเพื่อป้องกันการ   กระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ

 

เพื่อให้การบริหารพัสดุมีเอกภาพและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น  และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  ผู้ที่สนใจขอดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหินตก หรือที่ทำการชุมชนทุกชุมชน

                                                        ประกาศ  ณ   วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2561        

 

                                                                                                 นายมาโนช  สวัสดีนฤมล

                                                                                               (นายมาโนช   สวัสดีนฤมล)

                                                                                               นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_151118_141910.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2561