Username :
Password :
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   
 

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ  60 ปีบริบูรณ์  ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ  60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป (ผู้มี่เกิดก่อน  2  ตุลาคม  2502) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหินตก ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่

2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการจากรัฐ

ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุได้จนถึงเดือน พฤศจิกายน 2561 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นคำขอฯแทน ในวัน เวลา ราชการ โดยมีหลักฐาน ดังนี้

         1. บัตรประจำตัวประชาชน

          2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง

          3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย หรือ ธกส.)

หมายเหตุ        - ลงทะเบียนตั้งแต่ เดือนมกราคม – กันยายน 2561  รับเงิน  ปีงบประมาณ 2562

                         - ลงทะเบียนตั้งแต่ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561  รับเงิน ปีงบประมาณ 2563    

            

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_280818_111024.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2561