Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง รายชื่อผู้ขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งริมคลองห้วยสัก หมู่ที่ 5 ตำบลหินตก
   
 

ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  รายชื่อผู้ขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งริมคลองห้วยสัก หมู่ที่ 5 ตำบลหินตก

…………………………………………………………………………………………

 

                        ตามที่เทศบาลตำบลหินตก ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งริมคลองห้วยสัก หมู่ที่ 5 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้าง

1.            เรียงหินในกล่องลวดตาข่าย กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 380 เมตร

2.            เรียงหินยาแนว กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 20 เมตร

3.            คันหินพร้อมราวกันตก ความยาวรวม 400 เมตร                     

      ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหินตก เลขที่ ช.14/2560 จำนวน 8 แผ่น พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามประกาศเทศบาลตำบลหินตก ลงวันที่  11 สิงหาคม 2560 และเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ 1/2560  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ซี่งผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่  11 - 23  สิงหาคม  2560  โดยมีผู้ขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นรวม18 ราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าวดังต่อไปนี้

1.            หจก. ปรีชาวัสดภัณฑ์

2.            หจก.สินแสงจันทร์ นครศณีฯ

3.            บริษัท ป.นครศรี การช่าง จำกัด

4.            บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

5.            หจก.ทีทีเอส สยาม

6.            หจก.ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การโยธา

7.            หจก.กันตกานต์ การโยธา

8.            หจก. อุ่ยประเสริฐก่อสร้าง

9.            หจก.เค.เค.คอน แอนด์ ซัพพลาย

10.    หจก.นครถุงทอง

11.    หจก.ไรวินท์ กรุ๊ป

12.    บริษัท บ้านฟ้าประทานคอนสตรัคชั่น จำกัด

13.    หจก.บัวจันทร์การโยธา

14.    หจก.รุ่งวัชราภรณ์ คอนสตรัคชั่น

15.    หจก.ธ. พูลผลการช่าง

16.    บริษัท เค.เอส.อาร์. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

17.    บริษัท ศิริวิทย์การช่าง จำกัด

18.    หจก.ร่อนพิบูลย์ก่อสร้าง

                 ประกาศ  ณ  วันที่  23  สิงหาคม  พ.. 2560                                                                                          

                                                                                                                                                            

                                 (นายมาโนช  สวัสดีนฤมล)

                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2560