Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรววจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.สายศรีธรรมต่อจากของเดิม หมู่ที่ 9 ตำบลหินตก
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรววจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.สายศรีธรรมต่อจากของเดิม หมู่ที่ 9 ตำบลหินตก

      ………………………………………..………….

 

ตามที่เทศบาลตำบลหินตก ได้เชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมเสนอราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศรีธรรมต่อจากของเดิม หมู่ที่ 9 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหินตก เลขที่ ช.25/2560 จำนวน 7 แผ่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  โดยวิธีการตกลงราคา ตามหนังสือ ที่ นศ. 52902/605  ลงวันที่  21 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดให้ยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่นซองเอกสารจำนวน 1 ราย นั้น

                                เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 1 ราย ดังนี้

1.             ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทรทองก่อสร้าง จำกัด 

                                                ประกาศ  ณ วันที่  22  สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

                                                                           (นายมาโนช  สวัสดีนฤมล)

                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2560