Username :
Password :
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหินตก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
   
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_300817_133212.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 20170830133212_สมัยสามัญ+สมัยที่+4-59+ครั้งที่+2+วาระที่+2+รับรองแล้ว.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2559