Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                                                 ..................................................................................................

 

                                ด้วยเทศบาลตำบลหินตก ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณ โดยจัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด  และกระจายออกในระหว่างปีเพื่อป้องกันการ   กระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้การบริหารพัสดุมีเอกภาพและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น  และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  ผู้ที่สนใจขอดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหินตก หรือที่ทำการชุมชนทุกชุมชน

 

                                                        ประกาศ  ณ   วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ.  2563        

 

                                                                                                นายมาโนช   สวัสดีนฤมล

                                                                                               (นายมาโนช   สวัสดีนฤมล)

                                                                                               นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร แบบรายงานผลตาม แผนพัสดุ สตง. แผนพัสดุ 2563_130521_092543.xls
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2563