Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                                                 ..................................................................................................

 

                                ด้วยเทศบาลตำบลหินตก ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณ โดยจัดเตรียมงาน         ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด และกระจายออกในระหว่างปีเพื่อป้องกันการ       กระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ

 

เพื่อให้การบริหารพัสดุมีเอกภาพและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ขึ้น และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ผู้ที่สนใจขอดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหินตก หรือที่ทำการชุมชนทุกชุมชน

 

                                                        ประกาศ  ณ  วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.  2563        

 

                                                                                                 นายมาโนช   สวัสดีนฤมล

                                                                                    (นายมาโนช   สวัสดีนฤมล)

                                                                                               นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร แบบรายงาน แผนพัสดุ สตง. แผนพัสดุ 2564_110521_175737.xls
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563