ชื่อเมนู URL Link
O1 โครงสร้าง http://www.hintokcity.go.th/struct.php
O2 ข้อมูลผู้บริหาร http://www.hintokcity.go.th/manage.php
O3 อำนาจหน้าที่ http://www.hintokcity.go.th/power.php
O4 แผนพัฒนาท้องถิ่น http://www.hintokcity.go.th/news.php?cat_id=6
O5 ข้อมูลการติดต่อ http://www.hintokcity.go.th/office.php
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://www.hintokcity.go.th/news.php?cat_id=29
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.hintokcity.go.th/news.php?cat_id=1
O8 Q&A http://www.hintokcity.go.th/webboard/webboard.php?Category=board
O9 Social network facebook เทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช
O10 แผนดำเนินงานประจำปี http://www.hintokcity.go.th/news.php?cat_id=10
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน http://www.hintokcity.go.th/itas.php?cat_id=82
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://www.hintokcity.go.th/news.php?cat_id=15
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://www.hintokcity.go.th/news.php?cat_id=50
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ http://www.hintokcity.go.th/itas.php?cat_id=85
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://www.hintokcity.go.th/itas.php?cat_id=86
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการ http://www.hintokcity.go.th/news.php?cat_id=51
O17 E-Service http://www.hintokcity.go.th/detailita.php?id=372
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://www.hintokcity.go.th/itas.php?cat_id=89
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน http://www.hintokcity.go.th/itas.php?cat_id=90
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี http://www.hintokcity.go.th/itas.php?cat_id=91
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ http://www.hintokcity.go.th/itas.php?cat_id=92
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ http://www.hintokcity.go.th/news.php?cat_id=2
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง http://www.hintokcity.go.th/news.php?cat_id=4
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี http://www.hintokcity.go.th/itas.php?cat_id=93
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.hintokcity.go.th/news.php?cat_id=42
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.hintokcity.go.th/itas.php?cat_id=95
O27 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://www.hintokcity.go.th/news.php?cat_id=56
O28 รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://www.hintokcity.go.th/news.php?cat_id=57
O29 เเนวปฏิบัติการการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต http://www.hintokcity.go.th/itas.php?cat_id=98
O30 ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://www.hintokcity.go.th/contacts/?scon_id=5
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://www.hintokcity.go.th/itas.php?cat_id=99
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น http://www.hintokcity.go.th/webboard/webboard.php?Category=board
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม http://www.hintokcity.go.th/itas.php?cat_id=100
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร http://www.hintokcity.go.th/news.php?cat_id=55
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร http://www.hintokcity.go.th/itas.php?cat_id=102
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี http://www.hintokcity.go.th/itas.php?cat_id=103
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต http://www.hintokcity.go.th/itas.php?cat_id=104
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร http://www.hintokcity.go.th/itas.php?cat_id=105
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต http://www.hintokcity.go.th/itas.php?cat_id=106
O40 รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน http://www.hintokcity.go.th/itas.php?cat_id=107
O41 รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี http://www.hintokcity.go.th/itas.php?cat_id=108
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://www.hintokcity.go.th/itas.php?cat_id=109
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://www.hintokcity.go.th/itas.php?cat_id=110